Beste ouder(s)

We zijn verheugd omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Als ouders draagt u de (eerste) verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind er toe brengt de doelstellingen van deze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een gepast onderwijsklimaat en een op de samenleving geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en plichten, afspraken en regels. Een school die van haar doelen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van de spelregels. Een leefregel is nodig om een klimaat te scheppen waarin allen kunnen groeien. Onze school wil duidelijke afspraken maken met de ouders. Daarom hebben we een algemeen schoolreglement opgesteld, geldig voor onze 3 vestigingsplaatsen.

Wij zullen alles in het werk stellen om kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.

Onze school steunt het gelijke onderwijskansenbeleid en heet alle kinderen welkom.

GBSMolenstede GBSSchaffen GBSDeurne